#!/usr/bin/python

-- coding: UTF-8 --

import sys
str = sys.argv[1]